top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

1. Adatkezelő megnevezése  B&F Architects Kft. adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

Cégnév: B&F Architects Építőipari, Szolgáltató és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: B&F Architects Kft.)​

Székhely: 8229 Csopak, Csákányhegyi utca 1.​

Cégjegyzékszám: 19-09-520023 (Veszprémi Törvényszék Cégbírósága)​

Adószám: 26507624-2-19​

E-mail cím: info@ingatlanguru.com

Telefonszám: +36-30/237-5262

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, a hozzáférésre jogosultak:

A./ célja: az ügyfél számára megbízási szerződés alapján ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása, jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés b.) pontja- a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés kezelt adatok köre : ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, e-mail címe, telefonszáma, ingatlan adatai, paraméterei
hozzáférésre jogosultak köre: az ügyfél személyes adataihoz a B&F Architects Kft-n kívül, a vele jogviszonyban álló ingatlantanácsadó férhet hozzá

B./ célja: az ügyfél számára ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása, jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja – az ügyfél önkéntes hozzájárulása
kezelt adatok köre : az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, telefonszáma, email címe, a megtekintett/megtekintendő ingatlan(ok) címe, ingatlan-tanácsadóval történő ingatlan megtekintése esetén a megtekintés időpontja
hozzáférésre jogosultak köre : a B&F Architects Kft-n kívül, a vele jogviszonyban álló ingatlantanácsadó férhet hozzá

 

C./ célja: az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén a B&F Architects Kft jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése, jogalapja : a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja - az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése
kezelt adatok köre : az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, telefonszáma, email címe, a megtekintett/megtekintendő ingatlan(ok) címe, ingatlan-tanácsadóval történő ingatlan megtekintése esetén a megtekintés időpontja

hozzáférésre jogosultak köre : a B&F Architects Kft-n kívül, a vele jogviszonyban álló ingatlantanácsadó férhet hozzá

 

D./ célja: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt ügyfél-átvilágítás
joglapja : a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt kötelező adatkezelés
kezelt adatok köre : az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, azonosító okmányának típusa, száma, külföldi magánszemély esetében a tartózkodási helye hozzáférésre jogosultak köre : az ügyfél személyes adataihoz a B&F Architects Kft-n kívül, a vele jogviszonyban álló ingatlantanácsadó férhet hozzá

 

E./ célja : számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség, jogalapja : számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésében előírt kezelt adatok köre : ügyfél neve, lakcíme, számla összege, számla egyéb adatai
hozzáférésre jogosultak köre: aki az ügyfélnek számviteli bizonylatot állított ki

 

F./ célja : a B&F Architects Kft. szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása telefonon, e-mailben, jogalapja : a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja - az érintett önkéntes hozzájárulása kezelt adatok köre : az ügyfél neve, telefonszáma, email címe, ingatlan adatai
hozzáférésre jogosultak köre : az ügyfél személyes adataihoz a B&F Architects Kft –n kívül, a vele jogviszonyban álló ingatlantanácsadó férhet hozzá

3. Adattovábbítás

A B&F Architects Kft. az ügyfelek adatait a Pmt-ben meghatározott esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal keretében működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére továbbítja.
Az ügyfél személyes adatait a B&F Architects Kft. megkerülésével történő ingatlaneladásból eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén továbbíthatja az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés- behajtással foglalkozó cégnek. A B&F Architects Kft .az ügyfél személyes adatait továbbíthatja az ingatlan értékesítése esetén a Vevő részére az ingatlan adásvételi szerződés előkészítése érdekében.

 

4. Az adatkezelés időtartama

A Pmt. alapján az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év. Az ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat alapján kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 év. Az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 2 évig tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.

5. Az érintettek jogai

Ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a B&F Architects Kft. által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását. Ügyfeleink a B&F Architects Kft. számára megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulása.

6. Az ügyfél kötelezettségei

Ügyfél köteles a személyazonosság ellenőrzése érdekében az azt és a lakcímet igazoló okiratot bemutatni és a B&F Architects Kft-t a tudomásszerzéstől számított öt napon belül tájékoztatni az általa korábban megadott adatokban történt változásokról. B&F Architects Kft. pedig köteles az ügyféltől ezen okiratok bemutatását megkövetelni, az okirat érvényességét ellenőrizni és arról másolatot készíteni.

 

7. A B&F Architects Kft. által üzemeltetett honlapok (www.ingatlanguru.com, www.b-f-architects.com) látogatása, cookiek 

A B&F Architects Kft. által üzemeltett honlapokon lehetőség van a B&F Architects Kft. által biztosított online szolgáltatások igénybevétele céljából hírlevélre vagy más értesítésre történő feliratkozásra. Az ilyen szolgáltatások igénybevételét megelőzően szükséges lehet bizonyos – szűk körű – személyes adatok megadására az Érintettek által, amellyel az Érintett hozzájárul adatainak a B&F Architects Kft. általi kezeléséhez. Az adatkezelés célja ebben az esetben kizárólag a hírlevél küldése, vagy más, online szolgáltatás igénybevétele és az azzal közvetlenül összefüggő más tevékenységek. Amennyiben ez az adatkezelési cél megszűnik, avagy az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását visszavonja, a B&F Architects Kft. köteles a személyes adatokat törölni a nyilvántartásából.

Ahogy más cégek is, a B&F Architects Kft. által üzemeltetett honlapok is használnak "cookie"-kat. Erre amiatt kerül sor, mert a kereső- és Flash cookie-k, például jelzik a B&F Architects Kft. felé, hogy az Érintett járt-e már valaha az oldalunkon illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik az Érintetteket a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Érintettek által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodnak. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják az Érintetteket személy szerint beazonosítani. Az Érintett vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a website-unk minden szolgáltatását.

A B&F Architects Kft. által üzemeltetett honlapok az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a honlap látogatók személyével nem kapcsolják össze.

A Google Analytics szoftver felhasználása során a B&F Architects Kft. személyazonosításra nem alkalmas adatokat rögzít. Az Analytics adatkezelési szabályzata itt olvasható: http://www.google.hu/privacypolicy.html.

A weboldalon található, más (nem a B&F Architects Kft. által kezelt) oldalakra navigáló linkekre kattintva a látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a B&F Architects Kft. felelősséget nem vállal.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ügyfél számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így az Ügyfél személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a B&F Architects Kft. felelősséget nem vállal.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a B&F Architects Kft-t az info@b-f-architects.com e-mail címre küldött vagy a 8229. Csopak, Csákányhegyi utca 1. alatti székhelyre küldött levelével. Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

KAPCSOLAT

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINKEN!

KERESSEN BIZALOMMAL A LENTI ŰRLAPON KERESZTÜL ÉS E-MAILBEN VISSZAJELZÜNK!

Köszönjük, hogy elküldte üzenetét!

bottom of page